Meny

Vad är användbarhet?

Användbarhet handlar lika mycket om användarvänlighet, dvs. hur enkelt, smidigt och logiskt ett system är att förstå och använda, som om användarnytta, dvs. hur systemet kan stödja användaren att nå sina mål genom att tillhandahålla värdefull information och funktionalitet. Användbarhet är inget unikt för webbutveckling utan är, eller borde vara, en naturlig del av all produkt- och tjänsteutveckling.

För många år sedan trodde somliga att användbarhetsaktiviteter var en ”lyx” som gick att hoppa över om man hade ont om tid eller pengar. Idag har de flesta förstått att om man inte tar reda på slutanvändarnas behov och kvalitetssäkrar det som produceras så finns det stor risk att slutprodukten blir ett fiasko.

Dålig användbarhet leder nämligen till besvikna kunder medan god användbarhet är ett effektivt konkurrensmedel. Den som en gång vant sig vid en smidig produkt eller tjänst vill ogärna byta till en sämre lösning.

En användbarhetskonsult värnar om användarnas intressen och ser till att den lösning som utformas är väl anpassad till användarnas behov och förutsättningar. Ju tidigare användarnas behov sätts i fokus, desto större utväxling får man av den tid som investeras i projektet.

I ett tidigt skede kan man relativt enkelt styra utvecklingen mot en lösning som är anpassad efter användarna. I ett sent skede blir det oftast dyrt att ändra inriktning eftersom kod och design då kan behöva göras om helt eller delvis. På så sätt bidrar användbarhetsrådgivning från starten till kostnadseffektiva projekt och hållbara lösningar.

Vi brukar beskriva alla systems livscykler som en trappa med minst fem steg.

För webbaserade lösningar kan livscykeln enkelt beskrivas så här:

God användbarhet har många positiva effekter. Det kan leda till exempelvis ökad försäljning, mer engagerade medarbetare, snabbare processer, färre misstag och reklamationer, en minskning av stressrelaterade arbetsskador osv. Kort sagt mer nöjda användare och ökad affärsnytta.